درباره ما › هیات مدیره 

هیات مدیرهمحمد عطایی
رئیس هیات مدیره


هادی فرهوش
نایب رئیس هیات مدیره


یاسر فلاح
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهمحمدعلی شیری زاده
عضو هیات مدیرهسید رضا موسوی
عضو هیات مدیره